ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ; ಡಾ.ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ

1 ಹೆಸರು ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ
2 ವಿಳಾಸ # 1425, 'ಸೂಫಿ’, ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶನಗರ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಶಾಲೆ ಬಳಿ
ಹೊಸಪೇಟೆ-೫೮೩೨೦೧
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9480249101
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ rtarikere@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ವಸಹಾತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೊ ಕನ್ನಡ 2000 ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು
2 ವಸಹಾತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೊ ಕನ್ನಡ 2000 ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com