ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ; ಡಾ.ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಪ್ರಸನ್ನ ಎ.ಎನ್

1 ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ಎ.ಎನ್
2 ವಿಳಾಸ # ೨೬, ’ನಿರಾಳ’, ೧೧ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೭೦
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9880504463
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ prasanna450@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4
6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ೨೦೦೫

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಗಾಡೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಮುಮೆಲ್ ಬೆಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ 1974 ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ
2 ಬೆಕೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜಾ ಆನ್ವಿ ಕನ್ನಡ 2001 ಲಿಪಿ ಪ್ರಕಾಶನ
3 ನೂರು ವರ್ಷದ ಏಕಾಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಜ್ ಕನ್ನಡ 2005 ಆನಂದ ಕಂದ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆ
4 ಕಳೆದ ಕಾಲದ ಕಡಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಜ್ ಕನ್ನಡ 2014 ಚಾರುಮತಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com