ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ; ಡಾ.ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ರಾಮನಮಲಿ ಡಿ

1 ಹೆಸರು ರಾಮನಮಲಿ ಡಿ
2 ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀ ಡಿ.ರಾಮನಮಲಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಬಡಾವಣೆ
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9901431040
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ ramanamali.d@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 0

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com