ಅನುವಾದಕರ ಪಟ್ಟಿ

Sort Translators
ಕ್ರ.ಸಂ. ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
2 Test
( 03 Apr 2018, 11:03 am )
7897456
test@gmail.com
bangalore 1 one

1 ಡಿ.ಎನ್.ವೀಣಾ
( 03 Apr 2018, 10:59 am )
9449264415
Vehima112@gmail.com
#MIG 8 ಕಪಿಲಾ ಹೊಸ ಕಾಮತರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು- 570023 1 -

First « 1 »Last

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com