ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

- ೧೫% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು -


20%

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ

ವಿಜ್ಞಾನ

- ಡಾ.ವೈ.ಸಿ.ಕಮಲ

ಬೆಲೆ : ₹ 250/- ₹ 200/-
20%

ತಾಳೆಗರಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಡಾ.ಹೆಚ್.ಹೆಸ್.ಅನುಪಮಾ

ಬೆಲೆ : ₹ 125/- ₹ 100/-
20%

ತೆಂಕಣ ನುಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಮೇಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 160/-
20%

ಸಂಬಂಧಗಳು

ಕಾದಂಬರಿ

- ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 120/-
20%

ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವಿಜಯಾ ಗುತ್ತಲ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/- ₹ 60/-
20%

ಕುವೆಂಪು ಸಂಚಯ ಹಿಂದಿ (ಭಾಗ-1)

ಸಂಚಯಗಳು

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 160/-
20%

ಕುವೆಂಪು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ (ತೆಲಗು)

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಮೋಹನ್

ಬೆಲೆ : ₹ 50/- ₹ 40/-
20%

ಕುವೆಂಪು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ (ಉರ್ದು)

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಮಾಹಿರ್ ಮನ್ಸೂರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 50/- ₹ 40/-