ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್-18ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

- ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ -


20%

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 8/-
20%

ಅಹಂ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಬಾ.ವೇ.ಶ್ರೀಧರ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 8/-
20%

ಮನು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಪುರುಷ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಬಿ. ಎಸ್. ರುಕ್ಕಮ್ಮ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 8/-
20%

ಅರವಿಂದರ ಬೋಧನೆಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎಚ್.ಜಿ.ಸತೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 8/-
20%

ಐವರು ಸಂತರು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 8/-
20%

ಧರ್ಮಶಾಸಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 8/-
20%

ಅನಂತದಕಡೆಗೆಚಿಂತನೆ (ಶ್ರೇಣಿ-2)

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಸುಮನಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 8/-
20%

ನಮ್ಮಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಬಿ.ಎಸ್. ರುಕ್ಕಮ್ಮ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 8/-