- ೩೦% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು -


50%

ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರವೂ ಒಂದೇ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-9-1) (ಲಂಬಕ: ವೇಲಾ, ಶಶಾಂಕವತೀ ತರಂಗಗಳು-1-7)

ಕಥೆಗಳು

- ಟಿ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಪ್ರೊ ಟಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 120/- ₹ 60/-
50%

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-9-2) (ಲಂಬಕ: ಶಶಾಂಕವತೀ ತರಂಗಗಳು-8-36)

ಕಥೆಗಳು

- ಪ್ರೊ ಟಿ. ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 200/- ₹ 100/-
50%

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-10)

ಕಥೆಗಳು

- ಡಾ. ಬಿ.ಎನ್. ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ, ಡಾ. ಹೆಚ್.ಪಿ.ದೇವಕಿ, ಪ್ರೊ ಟಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 300/- ₹ 150/-
50%

ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು

ಕಥೆಗಳು

- ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್

ಬೆಲೆ : ₹ 80/- ₹ 40/-
50%

ವಿಜಯನಗರಚರಿತ್ರೆ* (ಭಾಗ-1 ಮತ್ತು ಭಾಗ-2)

ಕಥೆಗಳು

- ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಪು.ತಿ.ನ. ಸಂಚಯ - ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ರಚನೆಗಳು

ಸಂಚಯಗಳು

- ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ರಚನೆಗಳು

ಬೆಲೆ : ₹ 250/- ₹ 125/-
50%

ಮಹಾತ್ಮರ ಬರವಿಗಾಗಿ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಚಿ.ನ.ಮಂಗಳ

ಬೆಲೆ : ₹ 100/- ₹ 50/-
50%

ಮಹಾ ಯಾತ್ರಿಕ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ

ಬೆಲೆ : ₹ 150/- ₹ 75/-
50%

ಸಾಹೇಬ್, ಬೀಬಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮ

ಕಾದಂಬರಿ

- ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ

ಬೆಲೆ : ₹ 300/- ₹ 150/-