ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನಿರ್ವಾಣ

- ಬಿ.ಆರ್.ಜಯರಾಮರಾಜೇ ಅರಸ್ -


ಪೌಲ್ ಕಾರೂಸ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್. ಜಯರಾಮರಾಜೇ ಅರಸ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ, ಲೌಕಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಹಾಗೂ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಅನನ್ಯತೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಣ ತತ್ತ್ವದ ಸಾರಭೂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಮಮನದಟ್ಟುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆನಂದವೆಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗೆ, ಅಹಂ ಎಂದರೆ ಎನು, ಕೆಳವರ್ಗದವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಕಳಕಳಿ, ಕರ್ಮಗಳ ಅಮರತ್ವ, ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಂಡಿವೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0045
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಬಿ.ಆರ್.ಜಯರಾಮರಾಜೇ ಅರಸ್
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2013
ಬೆಲೆ 30/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 30%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 21/-
ಪುಟಗಳು 80

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ