ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕಥೆಗಳು

ಬಿಳಿಕೊಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳು

- ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0384
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಥೆಗಳು
ಲೇಖಕರು ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2019
ಬೆಲೆ 150/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 128/-
ಪುಟಗಳು 270

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ