ಕಥೆಗಳು

ಡಿಕೆಮರಾನ್

- ಬೊಕಾಚಿಯೋ | ಅನು: ಬಿ.ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0361
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಥೆಗಳು
ಲೇಖಕರು ಬೊಕಾಚಿಯೋ | ಅನು: ಬಿ.ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್
ಭಾಷೆ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2018
ಬೆಲೆ 150/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 75/-
ಪುಟಗಳು 218

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ