ಕಥೆಗಳು

ಸರಹುಲ್

- ನಾಗ ಎಚ್.ಹುಬ್ಳಿ | ಅನು: ನಾಗ ಎಚ್.ಹುಬ್ಳಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0355
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಥೆಗಳು
ಲೇಖಕರು ನಾಗ ಎಚ್.ಹುಬ್ಳಿ | ಅನು: ನಾಗ ಎಚ್.ಹುಬ್ಳಿ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2018
ಬೆಲೆ 150/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 128/-
ಪುಟಗಳು 238

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ