ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಸಂಚಯಗಳು

ಗುರುಜಾಡರ ವಾಚಿಕೆ

- ಎ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ / ಸ.ರಘುನಾಥ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0322
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಂಚಯಗಳು
ಲೇಖಕರು ಎ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ / ಸ.ರಘುನಾಥ
ಭಾಷೆ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 80/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 64/-
ಪುಟಗಳು 190

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ