ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಜ್ಞಾನ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೋಟ

- ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ -


ಪ್ರಾಚೀನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳ ಅದ್ಭುತ ಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳ ಸ್ಥಾನ ಉನ್ನತವಾದುದು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಖಗೋಲಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅವುಗಳು ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭೌತ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವವರೆಗೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮೌಲಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು, 5000 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಬಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0249
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ
ಲೇಖಕರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 400/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 320/-
ಪುಟಗಳು

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ