ಸಂಚಯಗಳು

ಕುವೆಂಪು ಸಂಚಯಂ (ಮಲೆಯಾಲಂ)

- -


Kuppali Venkatappa Puttappa, popularly known by the pen name Kuvempu or by K. V. Puttappa, was a Kannada novelist, poet, playwright, critic and thinker. He is widely regarded as the greatest Kannada poet of the 20th century. He is the first among Kannada writers to be decorated with the prestigious Jnanpitha Award. For his contributions to Kannada literature, the Government of Karnataka decorated him with the honorific Rashtrakavi ("national poet") in 1958 and Karnataka Ratna ("Gem of Karnataka) in1992. He was conferred the ‘Padma Vibhushan’ by Government of India in 1988. His epic narrative Sri Ramayana Darshanam, a modern rendering of the Indian Hindu epic Ramayana is regarded as the revival of the era of Mahakavya ("Great Epic poetry") in contemporary form and charm. His writings and his contribution to "Universal Humanism" (in his own words, "Vishwa maanavataa Vaada") gives him a unique place in modern Indian literature. Kuvempu’s Poetry, Drama, Prose collect all these things in Kuvempu Sanchayam .
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0246
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಂಚಯಗಳು
ಲೇಖಕರು
ಭಾಷೆ ಮಲೆಯಾಲಂ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 150/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 120/-
ಪುಟಗಳು

ಕೋವಿಡ್-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಟ 07 ರಿಂದ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸುವುದು.

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ