ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕುವೆಂಪು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ (ಬಂಗಾಳಿ)

- ಮೀರಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0232
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಮೀರಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಭಾಷೆ ಬಂಗಾಲಿ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 50/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 43/-
ಪುಟಗಳು 81

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ