ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು- ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ, ಮೈಸೂರು-23-12-2016

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು - 29 ರಿಂದ 30-ಏಪ್ರಿಲ್-2016

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ, ಬೆಳಗಾವಿ - 25-03-2016


First « 1 2 »Last

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com